Privacy Policy

NovioCare (Francien Mels) respecteert uw privacy, in het bijzonder uw rechten met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): www.noviocare.com

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “de beheerder”): Francien Mels, wonende te De Meren 1510, 6605XV, Wijchen

Artikel 2 – Het verzamelen en verwerken van (persoons)gegevens

1. Uw gegevens worden verzameld door NovioCare (Francien Mels). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u.

2. Middels de online enquête – ook beschikbaar via de website – verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

· Email adressen en/of telefoonnummers

· Geboortedatum/leeftijd

· Opleiding(sniveau)

Uw geboortedatum/leeftijd en opleiding(sniveau) worden anoniem meegenomen in de analyse van enquêtes. Uw email adres gebruiken we – indien u daarvoor toestemming heeft gegeven – om contact met u op te nemen voor aanvullende informatie en/of toekomstige enquêtes.

3. Voor de online enquetes wordt Microsoft Forms gebruikt. Voor meer informatie zie Microsoft-privacyverklaring – Microsoft privacy


Artikel 3 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via francien.mels@noviocare.com.

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 4 – Delen van (persoons)gegevens met derden

NovioCare (Francien Mels) verstrekt (persoons)gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 6 – Beveiliging persoonsgegevens

NovioCare (Francien Mels) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via francien.mels@noviocare.com

Artikel 7 – Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst worde op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

2. Onze serviceproviders Google en Microsoft plaatsen een aantal cookies, waarvan sommige nodig zijn voor de functionaliteit van de site. Sommige zijn optioneel voor de functionaliteit van delen van de website, zoals formulieren.

3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw appratuur worden geïnstalleerd

4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/intenet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 8 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Francien Mels, francien.mels@noviocare.com

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 10 januari 2021 tot nader order